Input:

234/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

č. 234/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
ZÁKON
ze dne 5. května 2020,
kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se za slovo „zaměstnanec” doplňují slova „ , přičemž se jedná o výkon zaměstnání v jiných činnostech než v činnosti pedagogické”.
2. V § 5 se slovo „Bonusovým” nahrazuje slovy „Prvním bonusovým”.
3. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2)  Druhým bonusovým obdobím je období od 1. května do