Input:

3/2006 F.z., Pokyn č. D-292: Sdělení MF k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami

3/2006 F.z., Pokyn č. D-292: Sdělení MF k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami
Pokyn D-292
Sdělení Ministerstva financí k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami
 
Referent:
Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162
Č.j.: 39/116 680/2005 - 393
 
Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157
ze dne 23. 12. 2005
 
 
 
V rámci novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZDP), byl do ZDP s účinností od 1. 1. 2006 zaveden pojem „závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami” (dále jen závazné posouzení), kterým jsou do českého daňového práva implementovány tzv. předběžné cenové dohody (neboli předběžná cenová ujednání).
§ 38nc ZDP navazuje na § 34b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSDP), který upravuje postup při vydávání závazného posouzení obecně, přičemž určuje využití závazného posouzení na případy tzv. převodních cen (viz také Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy - dále jen Směrnice OECD). Závazné posouzení přebírá principy předběžných cenových dohod ve smyslu Směrnice OECD (odstavce 4.124 - 4.166) a dalších mezinárodních standardů (dále jen APA - z anglického Advance Pricing Agreement) a přizpůsobuje je podmínkám českých daňových zákonů. Závazné posouzení dává poplatníkům možnost ověřit si předem, zda způsob tvorby cen, které jsou sjednávané mezi spojenými osobami (sdruženými podniky), je pro účely stanovení základu daně v souladu s principem tržního odstupu, jak je obsažen v článku 9 - Sdružené podniky, smluv o zamezení dvojího zdanění a v § 23 odst. 7 ZDP.
Na žádost daňového subjektu správce daně rozhodne, zda tento poplatník zvolil takový způsob tvorby ceny, který povede k řádnému rozdělení příjmů a výdajů mezi spojenými osobami, resp. sdruženými podniky. Pro tohoto poplatníka bude toto rozhodnutí znamenat určitý stupeň jistoty v otázce, jak bude správce daně posuzovat jím nastavené ceny pro účely stanovení základu daně. Pokud subjekt bude v období, pro které bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno, naplňovat všechny podmínky, na jichž základě správce daně rozhodl, a zásadně se nezmění skutečnosti ovlivňující způsob tvorby ceny, bude správce daně při daňové kontrole či při jiném způsobu dokazování a stanovení daně považovat takto vytvořenou cenu za cenu obvyklou ve smyslu § 23 odst. 7 ZDP.
Při aplikaci tohoto ustanovení správce daně vychází především z postupů doporučených Směrnicí OECD a zároveň přihlíží k výsledkům jednání pracovních orgánů EU v oblasti APA, zejména EU Joint Tranfer Pricing Fora.
POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ ZÁVAZNÉHO POSOUZENÍ
Pro jaké vztahy
Postup dle § 38nc ZDP v návaznosti na § 34b ZSDP se použije pro případy, kdy poplatník sjednává ceny v obchodních vztazích s osobami, které jsou vůči němu osobami spojenými (dále jen poplatník) ve smyslu § 23