Audit vnitrofiremní komunikace

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář se zaměřuje na cíle, metody, závěry a doporučení auditu vnitřní komunikace, zabývajícím se přezkoumáním a posouzením účinnosti vnitřní komunikace v organizaci. Zaměřuje se na odhalení slabin ve vnitřní komunikaci a navržení cest jejich odstranění, a to jak z hlediska obsahu předávaných informací, tak i způsobu jejich sdělování a přijímání. Jeho obsahem je vnitřní komunikace "shora dolů", "zdola nahoru" i napříč jednotlivými útvary organizace.

Zveřejněno 12.8.2019

Délka videa: 01:17:50

Garance

Obsah semináře:

  • Audit vnitřní komunikace, jeho cíle a funkce
  • Význam vnitřní komunikace pro její výkon, nejčastější slabiny vnitřní komunikace a jejich důsledky
  • Metody, průběh a organizace auditu vnitřní komunikace
  • Na co by se měl audit vnitřní komunikace zaměřit (komunikační infrastruktura, bariéry komunikace, komunikační schopnosti a postoje manažerů, zaměření informací, styl sdělení, možnosti dialogu a zpětné vazby, obavy zaměstnanců z komunikace)
  • Závěry a doporučení auditu vnitřní komunikace, prezentace výsledků auditu komunikace vedení organizace

Kapitoly videa

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.