Povinnost zaměstnance k náhradě škody a další nástroje ochrany oprávněných zájmů zaměstnavatele

JUDr. Jaroslav Stránský

Prezentace možností a právních nástrojů, které mohou sloužit k ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Pozornost bude konkrétně věnována problematice náhrady škody, a to jak v oblasti prevence, tak i uplatnění práva na náhradu škody způsobené zaviněným porušením povinnosti ze strany zaměstnance. Zaměříme se také na ochranu před protiprávním konkurenčním jednáním zaměstnance za trvání i po skončení pracovního poměru nebo možnostem při právním zakotvení povinnosti mlčenlivosti zaměstnance.

Zveřejněno 6.3.2024

Délka videa: 01:31:57

Garance

Obsah webináře:

  • Předcházení vzniku škod, oprávnění zaměstnavatele při kontrole zaměstnanců
  • Jednotlivé typy povinnosti zaměstnance k náhradě škody, podmínky vzniku povinnosti nahradit škodu
  • Možnosti uplatnění tzv. hmotné odpovědnosti
  • Postup při uplatnění práva na náhradu škody, utvrzení a zajištění povinnosti zaměstnance nahradit škodu
  • Pravidla souběžné výdělečné činnosti zaměstnance, omezení konkurence
  • Konkurenční doložky, možnosti sjednávání a možná úskalí
  • Povinnost mlčenlivosti a její úprava

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.