Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Robert Křepinský

Pracovním úrazům se lze vyhnout. Nastanou však situace, kde i prevence není zcela dostačující. On-line seminář představí povinnosti, které vznikají zaměstnavatelům při pracovním úrazu.

Zveřejněno 12.11.2020

Délka videa: 02:01:57

Garance

Obsah videosemináře

  • vývoj právní úpravy povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání
  • povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.
  • pojem pracovního úrazu, nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání
  • odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání – základní předpoklady odpovědnosti, míra odpovědnosti
  • náhrada škody a nemajetkové újmy
  • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání – zákoník práce, vyhláška č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • diskuse

Kapitoly videa

Lektor

Robert Křepinský

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP a předsedou Pracovní skupiny pro stanovení expozičních limitů chemických látek nebo směsí, odborným poradcem Pracovní skupiny BOZP při Radě hospodářské a sociální dohody ČR a členem Pracovní skupiny expertů BOZP při ČMKOS. Za dobu svého působení se stal autorem či spoluautorem řady publikací, například Hodnocení rizik a zástupci zaměstnanců (VÚBP Praha), Jak postupovat v případě nemoci z povolání nebo CD BOZP a hygiena ve škole.