Input:

120/2009 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní

č. 120/2009 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. dubna 2009 byly v Nikósii podepsány Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní.
Se Smlouvou a Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky je ratifikoval.
Smlouva a Protokol vstoupily v platnost na základě článku 26 odst. 1 Smlouvy dne 26. listopadu 2009 a ustanovení Smlouvy se provádějí v souladu se zněním písm. a) a b) téhož článku.
Podle článku 26 odst. 3 dnem, kterým se začala provádět tato Smlouva, přestala být v platnosti a přestala se provádět ve vztazích mezi Českou republikou a Kyperskou republikou ustanovení Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 15. dubna 1980, vyhlášená pod č. 30/1981 Sb.
Anglické znění Smlouvy a Protokolu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
/PŘEKLAD/
 
SMLOUVA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
KYPERSKOU REPUBLIKOU
O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ
A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU
V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU
ČESKÁ REPUBLIKA A KYPERSKÁ REPUBLIKA,

přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
OSOBY, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
Článek 2
DANĚ, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z částí příjmu, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku a daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky.
3. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou:
a)  v případě České republiky:
(i)  daň z příjmů fyzických osob; a
(ii)  daň z příjmů právnických osob;

(dále nazývané „česká daň”);
b)  v případě Kyperské republiky:
(i)  daň z příjmů;
(ii)  daň z příjmů společností;
(iii)  zvláštní příspěvek na obranu republiky; a
(iv)  daň ze zisků ze zcizení majetku;

(dále nazývané „kyperská daň”).
4. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po datu podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
VŠEOBECNÉ DEFINICE
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Česká republika” označuje území České