Input:

319/2017 Sb., Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu, ve znění účinném k 11.5.2022

č. 319/2017 Sb., Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu, ve znění účinném k 11.5.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 21. září 2017
o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
115/2022 Sb.
(k 11.5.2022)
mění § 3 a přílohu
Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 14h písm. a), b), f) až h) zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje
a)  rozsah odborných znalostí a dovedností podle § 14b odst. 4 zákona,
b)  minimální rozsah požadavků na věcné, kvalifikační, organizační a personální předpoklady podle § 14c odst. 3 písm. b) zákona,
c)  požadavky na průběh, formu, rozsah a způsob hodnocení a minimální standard odborné zkoušky podle § 14f zákona,
d)  pravidla pro poskytování souboru vypracovaných zkouškových otázek podle § 14f odst. 1 zákona akreditovaným osobám, nakládání s nimi a jejich aktualizaci a
e)  požadavky na zkouškový řád podle § 14f odst. 2 zákona a způsob jednání a složení komise podle § 14f odst. 3 zákona.
§ 2
Rozsah odborných znalostí
[K § 14b odst. 4 písm. a) zákona]
(1)  Rozsah odborných znalostí osoby uvedené v § 14a zákona musí odpovídat věcné náplni činnosti této osoby pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb tak, aby byl zabezpečen jejich kvalifikovaný výkon.
(2)  Podrobnější rozsah odborných znalostí podle § 14b odst. 4 písm. a) zákona je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Rozsah dovedností
[K § 14b odst. 4 písm. b) zákona]
Osoby uvedené v § 14a zákona musí mít pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb odborné dovednosti spočívající ve schopnostech
a)  kvalifikovaně získat informace od zákazníka o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, o jeho finančním zázemí a investičních cílech; v případě panevropského osobního penzijního produktu tak, aby bylo možné poskytovat s odbornou péčí poradenství, osobní doporučení a personalizovanou projekci důchodových dávek,
b)  kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace při komunikaci se zákazníkem tak, aby tento zákazník sám mohl posoudit, zda nabízený investiční nástroj odpovídá jeho finančnímu zázemí a investičním cílům,
c)  řádně vyhodnotit odborné znalosti a zkušenosti zákazníka v oblasti investic, jeho finanční zázemí a investiční cíle a nabídnout mu pro něj vhodný investiční nástroj nebo investiční službu,
d)  řádně provádět na účet zákazníka činnosti, kterých se poskytnutá investiční služba týká a
e)  řádně uzavírat smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu a
f)  kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace zákazníkovi během doby trvání závazku ze smlouvy o panevropském osobním penzijním produktu.
§ 4
Věcné předpoklady
[K § 14c odst. 3 písm. b) zákona]
(1)  Akreditovaná osoba musí mít k dispozici prostory vhodné k pořádání odborných zkoušek, s přiměřeným počtem a kapacitou zkušebních místností.
(2)  Akreditovaná osoba musí mít k dispozici technické a programové prostředky pro pořádání odborných zkoušek.
§ 5
Organizační předpoklady
[K § 14c odst. 3 písm. b) zákona]
(1)  Akreditovaná osoba musí mít organizační