Input:

375/2012 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2017 II, FIX %

č. 375/2012 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2017 II, FIX %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 1. listopadu 2012,
jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2017 II, FIX %
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Kuponového spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012 - 2017 II, FIX %.
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”)
Název: Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2017 II, FIX %
Zkrácený název: SSD-K ČR, FIX %, 17 II
Pořadové číslo emise: 74.
Jmenovitá hodnota: Kč 1,- (slovy: jedna koruna česká)
Emisní kurz: 100 % (slovy: sto procent) jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 5. 11. 2012
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 12. 2016
Datum emise: 12. 12. 2012
Datum splatnosti: 12. 12. 2017
 
Výnos dluhopisu:
pevná úroková sazba stanovená
pro první výnosové období

od 12. 12. 2012 do 12. 12. 2013

ve výši 1,00 % p. a.
pro druhé výnosové období
od 12. 12. 2013 do 12. 12. 2014
ve výši 2,00 % p. a.
pro třetí výnosové období
od 12. 12. 2014 do 12. 12. 2015
ve výši 3,00 % p. a.
pro čtvrté výnosové období
od 12. 12. 2015 do 12. 12. 2016
ve výši 4,50 % p. a.
pro páté výnosové období
od 12. 12. 2016 do 12. 12. 2017
ve výši 6,00 % p. a.

ISIN: CZ0001003784
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů o státním dluhopisovém programu, které vydání státních dluhopisů umožňují. Vydání dluhopisů zabezpečuje ministerstvo.
3.  Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo, (dále jen „evidence ministerstva”).
4.  Dluhopisy může upsat pouze:
a)  fyzická osoba,
b)  občanské sdružení nebo honební společenstvo,
c)  odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
d)  nadace nebo nadační fond,
e)  obecně prospěšná společnost,
f)  registrovaná církev nebo náboženská společnost, svaz církví nebo náboženských společností,
g)  stavovská komora nebo profesní organizace,
h)  školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších